Kategoriarkiv: Styremøtereferat

Referat fra styremøte 25. februar 2014

Sted: Drøbak Kino, kjøkkenet

Tilstede: Tom Rolf Ingebretson, Trygve Nyland Jensen, Arnt Lerheim, Halvor Roxrud, Kari Skodvin, Bjørn Ruistuen. Fraværende: Nils Johan Føyn.

Beslutninger

  • Trygve er nestleder. Nils ansvarer for intern opplæring/kursaktiviteter. Kari velges som kasserer. Bjørn velges som styrets sekretær og webmaster. Kari velges som reserve-referent. Styremedlemmens arbeidsoppgaver er vedlagt denne protokollen.
  • Tom ansvarer for å melde i fra om medlemsantall og oppdatere registeret hos NSFF.
  • Kari purrer på innbetaling av medlemskontingenten for 2014. 1. mars er NSFFs frist og antall medlemmer bør være klart til da.
  • Bjørn ansvarer for nye hjemmesider og løpende legge ut referat fra styremøter og medlemsmøter. Les mer Referat fra styremøte 25. februar 2014

Referat fra årsmøte i Drøbak Fotoklubb 7. oktober 2010

Helge startet med å ønske alle velkommen og tilstede var ca 30 medlemmer. Mange var nye i forhold til første møte, slik at det ble informert om innkalling og vedtekter til de som ikke hadde fått dette tilsendt. Alle fra interimstyret var til stede.

Møteleder ble Helge Hagerup og som referent ble Bjørn Aaslie valgt.
Deretter ble dagsorden og innkallingen godkjent kun med en endring av ordstyrer selv, som hadde glemt et punkt med godkjenning av foreslåtte vedtekter.

Dette ble notert og dagsorden ble som følger:
1.Konstituering av møtet
Valg av møteleder
Valg av referent
Godkjenning av dagsorden og innkalling
2.Godkjenning av vedtekter
3.Valg
Valg av leder
Valg av fire styremedlemmer
Valg av varamedlemmer
Valg av valgkomite
Valg av revisor
4.Fastsetting av kontingent

Helge gikk igjennom forslag til vedtekter som var vedlagt innkallingen. Paragraf 7 ble foreslått endret til direktevalg på leder, kasserer og sekretær, og at paragraf 5 rettes opp i samsvar med dette. Det ble foreslått at kasserer og sekretær ble valgt for 1 år denne gangen, jamfør paragraf 5. Dette ble enstemmig vedtatt, og vedtektene ble godkjent med disse endringer.

Neste punkt på dagsorden var valg av styre, og følgende ble foreslått:

Leder: Håvard Sæbø
Kasserer: Tom Skårvin
Sekretær: Helge Hagerup (deler funksjonen med Wenche Engebrethsen)
Medlem: Wenche Engebrethsen
Medlem: Bjørn Aaslie
Varamedlem: Lars Rasmussen og Per Tingulstad (var ikke tilstede)
Valgkomite: Mariann Leines Dahle og Torunn Mostrøm
Revisor: Leif Reidar Røkkum

Hver av de foreslåtte kandidatene presenterte seg selv, og deretter ble de valgt uten motkandidater. Helge presenterte Per Tingulstad og gikk god for hans ønske om å delta i styret.

Siste punkt på dagsorden var fastsetting av kontingent, og her hadde interimstyret foreslått kr. 200,- Dette ble foreslått hevet til 300,- evt. til 250,-. Etter avstemming ble kontingenten satt til kr. 250,- pr år for alle medlemmer.

Årsmøte ble så hevet.

Referent
Bjørn Aaslie